> Drinking Slogans > Stolichnaya vodka slogans List

Stolichnaya vodka slogans List

Wyborowa. Exquisite wodka.

Enjoyed for centuries straight.